Regulamin Rezerwacji i Polityka Prywatności

 1. Strona internetowa flowpilates.pl jest własnością firmy Barbara Trylska-Nowakowska Flow Studio Pilates, 30-622 Kraków, ul. Pierzchówka 22, NIP 6791114417
 2. Reklamacje dotyczące realizacji zamówień realizowanych poprzez stronę internetową flowpilates.pl, można zgłaszać korespondencyjnie na adres firmy lub mailowo na adres studio@flowpilates.pl
 3. Reklamacje są rozpatrywane najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.
 4. Rezerwacji miejsca na zajęcia grupowe należy dokonać przez stronę internetową, korzystając z rezerwacji online, znajdującej się pod przyciskiem: „zarezerwuj zajęcia”.
 5. Rezerwacja miejsca na zajęcia grupowe jest możliwa po wykupieniu kaucji w wysokości 70 PLN przed zajęciami.
 6. Zapłata za kaucję lub zajęcia możliwa jest poprzez system płatności payU, zarówno przez przelewy bankowe jak i płatności kartami kredytowymi.
 7. W razie rezygnacji z zajęć na więcej niż 24 godziny przed ich rozpoczęciem, Klientowi przysługuje zwrot kaucji. Zwrot kaucji realizowany będzie poprzez system płatności payU.
 8. W razie anulowania rezerwacji na mniej niż 24 godziny przed zajęciami lub nie pojawieniem się Klienta na zajęciach, wpłacona kaucja przepada.
 9. Reklamacje co do zwrotu kaucji rozpatrywane będą po wniesieniu ich poprzez mail wysłany na adres studio@flowpilates.pl lub listem poleconym na adres: Studio Flow Pilates, 30-622 Kraków, ulica Pierzchówka 22.
 10. Administratorem danych osobowych jest Barbara Trylska-Nowakowska Flow Studio Pilates, ul. Krakowska 48/8, 31-066 Kraków, NIP:6791114417 ,studio@beta.flowpilates.pl  608577789
 11. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zarezerwowania uczestnictwa w zajęciach Pilates, równoznacznego z zawarciem umowy o świadczenie usług związanych z poprawą zdrowia i kondycji fizycznej.
 12. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 b) RODO, tj. jest to niezbędne dla zarezerwowania miejsca na zajęciach grupowych,  a w zakresie umieszczenia danych w bazie uczestników zajęć Pilates dokonuje się to na podstawie zgody osoby uprawnionej.
 13. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, z których usług korzystamy, przetwarzając Państwa dane – tj. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym (hosting), oraz innym, z którymi współpracujemy.
 14. Nieudostępnienie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zarezerwowania miejsca na zajęciach Pilates i skutkuje brakiem zawarcia umowy o świadczenie usług.
 15. Dane osobowe przechowywane są w bazie statystów przez czas trwania zgody osoby uprawnionej. W przypadku zawarcia umowy, dane są przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa o rachunkowości, a także dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu ich przedawnienia.
 16. Każdy ma prawo:
  • do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także do sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz do przenoszenia danych
  • do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w takim przypadku nie wpływa to na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody.
  • wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na naruszenie przez administratora danych zasad przetwarzania danychW przypadku, gdy dane udostępnia dziecko do 18 roku życia, niezbędne jest wyrażenie przez rodziców lub jednego z rodziców zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie ankiety niezawierającej zgody rodziców będą przez administratora trwale niszczone, zaś dane nie będą przetwarzane i wprowadzane do bazy uczestników zajęć.

 

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.1. Niniejsza polityka prywatności strony internetowej flowpilates.pl  ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem 
obowiązków dla Klientów Studio Flow Pilates.

  1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony inernetowej flowpilates.pl jest Barbara Trylska-Nowakowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Barbara Trylska-Nowakowska Flow Studio Pilates, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 30-622 Kraków, ul. Pierzchówka 22, NIP: 6791114417, REGON: 356570664, adres poczty elektronicznej: studio@flowpilates.pl – zwana dalej „Administratorem”

  1.3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

  1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

  1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

  2.1. Celem zbierania i przetwarzania danych Klienta jest umożliwienie rezerwacji zajęć w Flow Studio Pilates oraz opłacenie kaucji lub zapłacenie za zarezerwowane zajęcia.

  2.2. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności na stronie flowpilates.pl.

  2.3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego.

  2.4. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

  1. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

  3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę flowpilates.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

  3.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w celu identyfikacji Klientów jako zalogowanych na stronie flowpilates.pl oraz zapamiętywania zawartości koszyka zamówień.

  1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

  4.1.  Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie flowpilates.pl danych osobowych niezbędnych do rezerwacji zajęć, opłacenia kaucji lub zapłaty za zarezerwowane zajęcia skutkuje brakiem możliwości realizacji tychże .

  4.2.  Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

  1. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

  5.1.   Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

  5.2.  Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

  5.3.  W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  6.1.  Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  6.2.  Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem oraz dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.