Regulamin rezerwacji

 1. Rezerwacji miejsca na zajęcia grupowe na macie, dostępne w kalendarzu, należy dokonać przez stronę internetową, korzystając z modułu rezerwacyjnego online, znajdującego się pod różowym przyciskiem „zarezerwuj zajęcia”. Jedynie w przypadku awarii systemu rezerwacji, można zarezerwować miejsce mailowo studio@flowpilates.pl lub telefonicznie  pod nr  608 577 789. 
 2. Aby zarezerwować miejsce na zajęcia należy najpierw zalogować się i uiścić opłatę rezerwacyjną (kaucję) w wysokości 70 zł, korzystając z modułu płatności na stronie. Tylko osoby mające na swoim koncie wniesioną opłatę, mogą dokonać rezerwacji na zajęcia grupowe na macie, które widoczne są w kalendarzu.
 3. Opłata rezerwacyjna (kaucja) jest jednorazowa i może być wykorzystywana bez ograniczenia, jeśli tylko  nie zostanie zaliczona na poczet opłaty za lekcję, na którą Klient nie przyszedł, lub nie anulował rezerwacji terminowo. Opłata rezerwacyjna będzie zwrócona Klientowi, jeśli zdecyduje, że nie zamierza już uczestniczyć w kolejnych zajęciach.
 4. Osoby z aktywnym karnetem, które nie przyjdą na zajęcia lub nie odwołają swojej obecności w wymaganym terminie nie tracą kaucji, a jedynie wykorzystują jedno „wejście” ze swojego karnetu.
 5. W przypadku konieczności anulowania rezerwacji, należy dokonać jej również w module rezerwacyjnym.
 6. Rezerwacje dokonane w dniu zajęć nie podlegają anulowaniu.
 7. Nieprzyjście na zajęcia obciążone jest opłatą, jak za wykorzystane miejsce na zajęciach.
 8. Terminowe anulowanie rezerwacji, to znaczy najpóźniej na 24 godziny przed  terminem zajęć, nie pociąga konsekwencji finansowych.
 9. Nieterminowe anulowanie rezerwacji powoduje zaliczenie opłaty rezerwacyjnej (kaucji) na poczet  opłaty za lekcję. W przypadku osób z aktywnym karnetem w takim przypadku – jak wspomniano wyżej- ma zastosowanie wcześniejszy zapis w pkt. 4.
 10. W przypadku niezgłoszenia się wystarczającej liczby osób na zajęcia, zajęcia mogą zostać odwołane najpóźniej na 2 godziny przed planowanym terminem.
 11. Opłaty za zajęcia (pojedyncze wejścia oraz  karnety) można dokonać gotówką na miejscu w Studiu.

Rezerwując miejsce na zajęcia, akceptuję warunki umowy, a zatem zgadzam się na przetwarzanie moich danych podanych w procesie rezerwacji oraz akceptuję poniższe:

 1. Administratorem danych osobowych jest Barbara Trylska-Nowakowska Flow Studio Pilates, ul. Krakowska 48/8, 31-066 Kraków, NIP:6791114417 , studio@flowpilates.pl tel. 608577789
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zarezerwowania uczestnictwa w zajęciach Pilates, równoznacznego z zawarciem umowy o świadczenie usług związanych z poprawą zdrowia i kondycji fizycznej.
 3. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 b) RODO, tj. jest to niezbędne dla zarezerwowania miejsca na zajęciach grupowych,  a w zakresie umieszczenia danych w bazie uczestników zajęć Pilates dokonuje się to na podstawie zgody osoby uprawnionej.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, z których usług korzystamy, przetwarzając Państwa dane – tj. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym (hosting), oraz z którymi współpracujemy.
 5. Nieudostępnienie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zarezerwowania miejsca na zajęciach Pilates i skutkuje brakiem zawarcia umowy o świadczenie usług.
 6. Dane osobowe przechowywane są w bazie statystów przez czas trwania zgody osoby uprawnionej. W przypadku zawarcia umowy, dane są przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa o rachunkowości, a także dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu ich przedawnienia.
 7. Każdy ma prawo:
  • do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także do sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz do przenoszenia danych
  • do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w takim przypadku nie wpływa to na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody.
  • wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na naruszenie przez administratora danych zasad przetwarzania danych
 8. W przypadku, gdy dane udostępnia dziecko do 18 roku życia, niezbędne jest wyrażenie przez rodziców lub jednego z rodziców zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie ankiety niezawierającej zgody rodziców będą przez administratora trwale niszczone, zaś dane nie będą przetwarzane i wprowadzane do bazy uczestników zajęć.